องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงกลาง
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายอาทิตย์ ศรีมงคล
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด อบต.
โทร : 081-9981345
นายอาทิตย์ ศรีมงคล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
นางบุหลัน บุญสิทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 087-8630411
นางสาวลดาวัลย์ เผ่าศิริ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายประจวบ โพธิ์งาม
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวชุติกาญจน์ มีมาก
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
นายเวชยันต์ สุริยพงศ์พรรณ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม