องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงกลาง
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายธัชพล สิทธิสาร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0819741709
นายอาทิตย์ ศรีมงคล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางบุหลัน บุญสิทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 087-8630411
นางสาวอรวรรณ สุนสันเขต
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายประจวบ โพธิ์งาม
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวชุติกาญจน์ มีมาก
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
นายเวชยันต์ สุริยพงศ์พรรณ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม