องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงกลาง
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box กองคลัง
นางสาวลดาวัลย์ เผ่าศิริ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาววิจิตรภรณ์ สุขจิตร์
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
นางณัฐกานต์ ประโม
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวจิรารัตน์ นามโคตร
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นายนฤชา หานุสิงห์
เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)
นายนนทนันท์ หานุสิงห์
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)
นางสุภักดิ์ สีกลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวบุษบา พิบูลย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสันติศักดิ์ นงนวล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวสุธิรักษ์ บุญแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางอรรจนภรณ์ พิบูลย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง
นางสาวสรารัตน์ ลิ้มสุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ