ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง