ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการขุดลอกร่องระบายน้ำที่อุดตัน บ้านหนองอี่กุ้ม หมู่ที่ 9 ขุดลอกร่องระบายน้ำที่อุดตัน ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 120 เมตร ลึก0.50 เมตร รายละเอีนดตามแบบแปลน อบต. ดงลกาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง