messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง call ข้อมูลการติดต่อ (O4)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงกลาง
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O18)
คู่มือแนวทางการดำเนินการสรรหาข้าราชการหรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 |
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ ที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2009 เข้ารับราชการกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
ประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
ประกาศ เรื่อง กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรมางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่2) พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินประจำปี สำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนการขอยืมตัวข้าราชการมาช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
หลักเกณ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตราและวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ฉบับที่2) พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 46) พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและกลุ่มงานที่เกี้อกูล (เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
ประกาศ ก.อบต. เรื่่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5)
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การลา และการมาทำงานสาย ของพนังานส่วนตำบล พนักงานครูฯ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
1 - 20 (ทั้งหมด 38 รายการ) 1 2