messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง call ข้อมูลการติดต่อ (O4)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงกลาง
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

info แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2567
แบบประเมิน EIT 2567


camera_alt ภาพกิจกรรม
จัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567[13 เมษายน 2567]
โครงการอบต.เคลื่อนที่และการจัดประชุมประชาคมองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง [4 เมษายน 2567]
พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนภายในตำบลดงกลาง ประจำปี 2567[29 มีนาคม 2567]
พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ที่สำเร็จการการศึกษาในระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ประจำปีการศึกษา 2566 [22 มีนาคม 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ (O5)
ประชาสัมพันธ์วันหยุดราชการในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3

chat_bubble ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (015)
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview46

cast ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง (O15)
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
นายเสนอ สุโนภักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ดงกลาง
โทร : 086-0616729
นายเสนอ สุโนภักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ดงกลาง
โทร : 086-0616729

สถิติ sitemap
วันนี้ 67
เดือนนี้1,343
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)33,073
ทั้งหมด 128,279


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
ขอส่งคู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กสธ.
10/04/2567
17/04/2567
ขอแจ้งขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สน.บถ.
11/04/2567
11/04/2567
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
11/04/2567
11/04/2567
การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
กค.
11/04/2567
11/04/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 18
[รายชื่อผู้อบรม e-GP รุ่น 18]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ