องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ดงกลาง
อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางบุหลัน บุญสิทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 087-8630411
นายสง่า ทีโย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวอุไรวรรณ์ ลาโพธิ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวรังสิต คางคำ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายศุภกฤต เสถียรเขต
นิติกรปฏิบัติการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน/ ชำนาญงาน)
- ว่าง -
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นางสาวอังคนา สมัครวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางอินทิรา เพ็งอารีย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางโสภาพรรณ ปัญยาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายนิวัตร์ แก้วสารี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสุนทร นงนวล
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
นายอภินันท์ สืบเมืองซ้าย
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
นายธนากิจ มาตรา
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
นายภานุพงษ์ ทองแข็ง
คนงานประจำรถขยะ (ทักษะ)
นายสราวุธ ลีลัครานนท์
คนงานประจำรถขยะ (ทักษะ)
นายฤทัย พิบูลย์
พนักงานประจำรถขยะ (ทักษะ)
นายคมสันต์ แสนเลิศ
คนงานประจำรถดับเพลิง (ทักษะ)
นางสาวเกษรา เดชศรี
คนงานจ้างเหมาบริการ (งานพัสดุ)
นางสาวกนกวรรณ เกณฑ์สาคู
คนงานจ้างเหมาบริการ (งานทำความสะอาด)
นายศตวรรษ วรรณสิงห์
คนงานจ้างเหมาบริการ (งานกู้ชีพกู้ภัย)
นายณรงค์ ปิตโต
คนงานจ้างเหมาบริการ (งานกู้ชีพกู้ภัย)
นายชัยอนันต์ แสนเลิศ
คนงานจ้างเหมาบริการ (งานกู้ชีพกู้ภัย)
นายพิริยะ ฤทธิบาล
คนงานจ้างเหมาบริการ (งานกู้ชีพกู้ภัย)
นายธนากร กรมขันธ์
คนงานจ้างเหมาบริการ (งานประจำรถขยะ)
นายทนงศักดิ์ ปัญยาง
คนงานจ้างเหมาบริการ (งานประจำรถขยะ)